Realizacja notacji filmowych upowszechniających uczestników walk niepodległościowych.

Zadanie jest finansowane ze środków Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Zadanie dofinansowano z budżetu Państwa. Całkowity poziom dofinansowania wyniósł 30 000 zł.

* Bezpośrednim efektem realizacji zadania publicznego będzie sześć notacji filmowych spełniających od merytorycznej strony realizacji, oraz w technice zapisu, standardy emisyjne telewizji. Ich zmontowane fragmenty zostaną umieszczone na portalu www.zomorzadnosc.pl dzięki czemu dotrą do wszystkich zainteresowanych odbiorców.

* Realizacja zadania będzie służyć dostępowi do rzetelnej wiedzy historycznej, krzewieniu postaw patriotycznych i obywatelskich. Będzie ważną częścią projektu pokazującego niezwykłe poświęcenie nieznanych do dziś bohaterów tamtych lat.

* Rezultaty zadania będą trwałe dzięki umieszczeniu ich w internecie, łatwo i bezpłatnie dostępne.

„Zomorządność” to jedno z kilku głównych pism informacyjnych drugiego obiegu w Małopolsce. Jedyne z dużych, które nie miało w redakcji dziennikarzy, naukowców, intelektualistów. Bez dofinansowania ze struktur Solidarności, bez pieniędzy z Zachodu. Od lutego 1982 roku, do czerwca 1989 ukazały się 174 numery pisma „Zomorządność”. Więcej w Małopolsce wydały tylko „Hutnik” i „Mała Polska”.
O ile o tamtych głośno, są na ich temat publikacje, audycje radiowe i filmy, to „Zomorządność” pozostaje dziś niezauważana. Głównymi jej wydawcami, redaktorami i drukarzami, robiącymi to przez 8 lat, byli Maciej Kuś i Piotr Poniedziałek. Na początku tej pracy mieli 15 i 16 lat. Korzystali z ogromnego wsparcia swoich rodzin. W historii pisma przewinęło się też kilka innych ważnych osób. Chcemy je pokazać. Pokazać fenomen „Zomorządności”, który okazał się też dla jej wydawców kłopotem, bo kiedy w końcówce PRL-u ważne osoby z opozycji zorientowały się, że to pismo robione przez bardzo młodych, nie będących w żadnych układach ludzi, najpierw chcieli ich sobie podporządkować, obiecując pieniądze, a gdy się to nie udał, po prostu ich zignorowano. Po jakimś czasie przestali być potrzebni i to właściwie cała historia. W czasach transformacji ustrojowej nikt im już nic nie proponował. Mieli ogromne problemy ze znalezieniem się w nowej rzeczywistości. Byli poza wielką polityką, ich umiejętności były zbyteczne przy staraniu się o pracę. 8 lat ciężkiej, wyczerpującej fizycznie i psychicznie podziemnej, konspiracyjnej roboty było tylko kłopotliwym bagażem. Maciej Kuś wyemigrował, Piotr Poniedziałek z trudem walczył o przetrwanie pracując w jednoosobowej firmie.
Ich historia jest niezwykle ważna, to los bardzo wielu cichych bohaterów podziemia. Dlatego ważne jest zapisanie ich wspomnień w formie notacji, w jakości umożliwiającej profesjonalne wykorzystanie w filmie, jaki planujemy w kolejnym etapie projektu.

Grupa docelowa to wszyscy szukający rzetelnej wiedzy historycznej w formie kompetentnie zebranych notacji z bohaterami historii, zamieszczonych na uruchomionej przez nas stronie www.zomorzadnosc.pl . Ma w efekcie powstać niemal komplet źródeł na temat niewielkiego środowiska tworzącego przez 8 lat bardzo ważne w drugim obiegu wydawniczym pismo. Użytkownikami portalu będą badacze historii, jej pasjonaci oraz profesjonaliści. Powstałe w wyniku zadania notacje będą ważną częścią naszego portalu, uzupelnią pozostałe nasze prace na ten temat.
Ze względu na opis losów osób tworzących pismo „Zomorządność”, także w czasie tranformacji ustrojowej, powstanie materiał ważny nie tylko z punktu widzenia historyka, ale też socjologa.